ładowanie
REZERWACJE
ZADZWOŃ
     MENU

Regulamin Pobytu

Dyrekcja Hotelu Astor będzie wysoko cenić sobie Państwa współpracę w przestrzeganiu poniższego
Regulaminu, dzięki któremu zapewniamy Państwu bezpieczeństwo i najwyższy komfort podczas
Państwa pobytu w Hotelu Astor. Wszelkiego rodzaju informacji i pomocy udzieli Państwu całodobowa
Recepcja pod numerem telefonu: 555.
§ 1 Przedmiot Regulaminu
1. Poniższy Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na
terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie
karty meldunkowej jak również poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej
należności za pobyt w Hotelu. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość
potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu.
3. Regulamin dostępny jest do wglądu w Recepcji Hotelu.
§ 2 Doba hotelowa
1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 lub w zależności od danej oferty i kończy o godzinie
11.00 w dniu wyjazdu lub w zależności od danej oferty. Nieopuszczenie przez Gościa
pokoju w wyznaczonym terminie zobowiązuje go do opłaty specjalnej odpowiadającej 150% ceny
za każdą rozpoczętą dobę. Za rozpoczęcie doby hotelowej w takim przypadku uznaje się godz.
11:15.
3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przyjazdu należy zgłosić do godziny
10:00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju, co jednak nie wiąże Hotelu.
4. Hotel uwzględni życzenie Gościa w miarę dostępności lub udzieli pomocy w znalezieniu innego
hotelu.
5. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu, w przypadku nie
dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku
nieprzestrzegania Regulaminu.
6. Opłata za przedłużenie doby hotelowej wynosi 100% płatności za dobę.
§ 3 Rezerwacja i meldunek
1. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości z fotografią oraz
podpisanie karty meldunkowej. Hotel Informuje, że dokument tożsamości Gościa nie jest
kserowany lub skanowany.
2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim nawet jeśli nie upłynął okres, za który
uiścił należną za pobyt opłatę.
3. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą przebywać gościnnie w pokoju hotelowym od godz. 6.00
do 22.00.
4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył
Regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub innych Gości albo szkodę na
osobie Gości, pracowników Hotelu albo innych osób przebywających w Hotelu albo też w inny
sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Hotelu.
5. Rezerwacja ma ważność do godziny 7:00 następnego dnia przyjazdu, o ile Gość nie poinformował
Hotelu o późniejszym przyjeździe.
6. W przypadku nie odwołania rezerwacji pokoju w terminie do godz. 7:00 następnego dnia przyjazdu
lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Hotelu, Hotel obciąży Gościa za
pierwszą dobę hotelową.
7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, Hotel rozpozna sprawę
indywidualnie
i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 4 Usługi i usługi dodatkowe
1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń prosimy
o jak najszybsze zgłaszanie ich Recepcji Hotelu pod numerem telefonu 555,
co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług. Zgłoszenie wad w
świadczonej usłudze w późniejszym terminie może mieć wpływ na ograniczenie
odpowiedzialności hotelu w takim zakresie, w jakim uniemożliwiło pracownikom reakcję
polegającą na usunięciu tej wady.
2. Hotel ma obowiązek zapewnić:
a) warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
b) bezpieczny pobyt, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
c) profesjonalną obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,
d) sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa,
lub w jego obecności tylko gdy wyrazi takie życzenie,
e) sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, Hotel dołoży
starań, aby – w miarę posiadanych możliwości – zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić
niedogodności.
3. Dodatkowo na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie poniższe usługi:
a) udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
b) budzenie o wyznaczonej godzinie,
c) zamawianie taxi,
d) przechowanie bagażu Gościa,
e) przechowanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Hotelu,
w depozycie Recepcji z zastrzeżeniem § 6 ust.4 Regulaminu.
4. Na życzenie Gościa przebywającego w Hotelu z małym dzieckiem, w miarę dostępności, do pokoju
wstawiane jest odpłatnie łóżeczko.
5. Możliwość korzystania ze SPA, siłowni, kręgielni opisana została w odrębnych regulaminach.
§ 5 Odpowiedzialność Gości
1. W pokoju hotelowym i pozostałych częściach Hotelu, dzieci do lat 12 mogą przebywać tylko pod
nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność
materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe
w wyniku działania dzieci.
2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub
zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałe z winy jego lub
przebywających z nim osób lub go odwiedzających. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia
finansowego Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług
osobie,
która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu,
uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia
oraz do opuszczenia Hotelu.
4. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien za względów bezpieczeństwa zamknąć okno,
wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany oraz sprawdzić zamknięcie drzwi.
5. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu
w razie opóźniania się Gościa z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowania należności
za świadczone usługi.
§ 6 Odpowiedzialność Hotelu
1. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu uszkodzenia lub utraty rzeczy wniesionych przez osoby
korzystające z jego usług określona jest przepisami Kodeksu Cywilnego.
2. Gość powinien powiadomić Recepcję o powstałej szkodzie niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
3. Hotel odpowiada z tytułu uszkodzenia lub utraty pieniędzy, papierów wartościowych
i kosztowności przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie jeśli
przedmioty te zostaną złożone na przechowanie do depozytu hotelowego, znajdującego się
w Recepcji.
4. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie w depozycie pieniędzy, papierów
wartościowych i kosztowności lub przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną lub
innych przedmiotów, jeśli zagrażają one bezpieczeństwu lub mają zbyt dużą wartość.
Hotel może również odmówić przyjęcia na przechowanie przedmiotów wielkogabarytowych.
5. Każdy z pokoi wyposażony jest w sejf. Zwracamy uwagę, aby w miarę możliwości przedmioty
wartościowe niezdeponowane na recepcji przechowywać w sejfie pokojowym. Pozostawienie
takich przedmiotów na wierzchu w razie stwierdzenia kradzieży może zostać uznane za rażące
niedbalstwo i mieć wpływ na ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej hotelu.
6. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu
należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt niezależnie od
tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym.
§ 7 Zwrot rzeczy pozostawionych
1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w Hotelu przez Gościa będą wysyłane na adres
wskazany przez Gościa, na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Hotel ma
obowiązek przechować pozostawione przedmioty przez okres 1 miesiąca. Artykuły spożywcze nie
będą przechowywane.
§ 8 Cisza nocna
1. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00.
§ 9 Reklamacje
1. W przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług Goście mają prawo do składania
reklamacji.
2. Wszelkie Reklamacje przyjmuje Recepcja przez 24 godziny na dobę.
3. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w jakości
świadczonych usług.
§ 10 Postanowienia końcowe
1. Za dodatkową opłatą Hotel akceptuje zwierzęta w pokojach, jednakże właściciel zwierzęcia
zobowiązany jest do prowadzenia go na uwięzi i usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych
przez zwierzę. Chęć przebywania w Hotelu ze zwierzęciem prosimy zgłaszać w momencie
dokonywania rezerwacji oraz meldowania. Zasady pobytu ze zwierzęciem opisane zostały w
odrębnym regulaminie.
2. Parking na terenie obiektu jest parkingiem płatnym.
3. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Miejscami wyznaczonymi do palenia jest teren przed
głównymi wejściami przy popielnicach. Hotel za nieprzestrzeganie zakazu palenia będzie
egzekwował uiszczenie opłaty w wysokości 500 zł. Uprzedzamy również, że uruchomienie alarmu
pożarowego skutkuje automatycznym powiadomieniem straży pożarnej, która w takiej sytuacji ma
obowiązek wysłać grupę na miejsce zdarzenia. W takim przypadku opłata za nieuzasadnione
uruchomienie alarmu może wynieść do 5000 zł.
4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie grzałek, żelazek
elektrycznych, czajników bezprzewodowych i podobnych przedmiotów nie stanowiących
wyposażenia pokoju hotelowego.
5. Na terenie Hotelu nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni i amunicji,
materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych.
6. Zakazuje się w Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak również działalności hazardowej.
7. Gość nie będzie powodować, a Hotel nie będzie pozwalał na powodowanie nadmiernego hałasu
na terenie Hotelu, wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów z pokoju hotelowego, ani w inny
sposób przeszkadzał czy szkodził pozostałym Gościom Hotelu.
8. Gościom nie wolno dokonywać w pokojach hotelowych jakichkolwiek zmian w umeblowaniu jak i
ich wyposażeniu.
9. W przypadku naruszenia przez Gościa postanowień niniejszego Regulaminu, niestosowania się do
zaleceń personelu, niestosowania się do zasad bezpieczeństwa, Hotel zastrzega sobie prawo do
odmowy dalszego świadczenia usług oraz wymeldowania Gościa bez możliwości zwrotu
zapłaconej ceny za całość pobytu.
§ 11 Informacje o danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Gościa jest Drejk Kaźmierczak Sp. k. z siedzibą ul. Czesława
Niemena 2/U1, 81-603 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0001051980,
NIP 6692149737.
2. Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a Hotelem
umowy o świadczenie usług hotelarskich. Celem przetwarzania danych osobowych jest
świadczenie usług hotelarskich, SPA lub innych podobnych usług, które na życzenie Gościa są
świadczone przez Hotel. Ponadto, dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring
wizyjny wykorzystywany w Hotelu. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona Gościa
oraz innych osób przebywających na terenie Hotelu lub w jego okolicy.
3. Hotel informuje że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym
(przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych
osobowych uniemożliwia zawarcia umowy z Hotelem, jak również uniemożliwia wystawienie
faktury VAT.
4. Hotel informuje, że każdy gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania
i aktualizacji. Każdy Gość ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu
odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy
prawne.
5. Hotel informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia
usługi hotelarskiej na rzecz Gościa, jak również dane będą przechowywane przez okres
przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane
osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 30 dni, chyba
że zajdą szczególne okoliczności (np. wypadek), w związku z którymi nagrania z monitoringu będą
przechowywane przez dłuższy czas.
6. Hotel informuje, że dane osobowe Gościa mogą być ujawniane następującym kategoriom
odbiorców:
a) firmom księgowym i audytorskim współpracującym z Hotelem,
b) prawnikom współpracującym z Hotelem,
c) firmom ubezpieczeniowym współpracującym z Hotelem,
d) firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT
Hotelu,
e) firmom kurierskim i pocztowym,
f) biurom podróży.
7. Hotel informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób
przetwarzania danych osobowych.
8. W przypadku zarezerwowania noclegu w Hotelu za pośrednictwem biura podróży lub portalu
rezerwacyjnego, kategorie danych osobowych Gościa przekazane do hotelu przez te podmioty
mogą obejmować w szczególności imię i nazwisko, datę pobytu, adres e-mail, numer telefonu
Gościa. O dokładnym źródle, z którego Hotel pozyskał dane osobowe Gościa można uzyskać
informacje w recepcji.
Hotel Astor zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu

Regulamin Rezerwacji

1. Za rezerwację, strony rozumieją umowę o świadczeniu usług turystycznych, w której Wykonawca
zobowiązuje się do udostępnienia Klientowi pokoju w Hotelu Astor dla oznaczonej w rezerwacji
liczby osób, w oznaczonym terminie, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz
w ofercie z której Klient korzysta.
2. Dane organizatora usług Turystycznych, zwanego dalej Wykonawcą:
Firma: Primavera Hotele Sp. z o.o.
siedziba: 81-603, Gdynia
adres: ul. Czesława Niemena 2/U1
NIP: 958-171-23-84
KRS: 0000873446
3. Klientem jest podmiot, który poprzez dokonanie rezerwacji akceptuje warunki niniejszego
regulaminu i zawiera umowę o świadczenie usług turystycznych, o której mowa w pkt. 1.
4. Zgłoszenia rezerwacyjnego Klient może dokonać telefonicznie, mailem, za pomocą aplikacji
Messenger lub poprzez system rezerwacyjny dostępny na stronie internetowej www.astorhotel.pl.
5. Po otrzymaniu zgłoszenia rezerwacyjnego Wykonawca potwierdzi dokonanie rezerwacji mailem,
w którym poinformuje Klienta o nadanym numerze rezerwacji. Do chwili otrzymania przez Klienta
potwierdzenia dokonania rezerwacji, rezerwację uznaje się za niedokonaną.
6. Klient zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości 30% lub 100% wartości umowy
(w zależności od wybranej oferty) w terminie podanym w potwierdzeniu dokonania rezerwacji,
o którym mowa w pkt 5. Nie wpłacenie zadatku w wyznaczonym terminie powoduje anulowanie
rezerwacji i nie wywołuje skutków dla żadnej ze stron. Wpłacanie zadatku oznacza akceptację przez
Klienta warunków zawartych w niniejszym regulaminie.
7. Zadatek nie podlega zwrotowi, chyba że w treści danej oferty zapisane zostało inaczej.
8. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny, odpowiadającej wartości umowy, pomniejszonej
o wpłacony zadatek, najpóźniej pierwszego dnia pobytu (chyba, że klient dokonał przedpłaty w
wysokości 100%). Jeżeli klient dokonał zapłaty przelewem bankowym powinien najpóźniej w dniu
przyjazdu okazać potwierdzenie dokonania przelewu.
9. Dopiero po dokonaniu zapłaty, o której mowa w pkt. 8 recepcja wyda Klientowi klucze do pokoju.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca może wyrazić zgodę na zapłatę ceny w
późniejszym terminie. Zgoda na zapłatę ceny w późniejszym terminie wymaga formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
10. W przypadku rezygnacji Klienta z częściowego wykonania umowy po odebraniu kluczy do pokoju,
kwestia zwrotu części świadczenia pieniężnego zależy od indywidualnego rozstrzygnięcia w danej
konkretnej sprawie i nastąpi w zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
11. Dla rozstrzygnięcia istotne mogą być (przykładowo) kwestie takie jak:
a) znalezienie przez Wykonawcę nowego Klienta, na miejsce Klienta, który zrezygnował z pobytu,
b) szczególnie uzasadnione wypadki, jeśli rezygnacja jest spowodowana (udokumentowaną)
nadzwyczajną sytuacją po stronie Klienta, której nie można było wcześniej przewidzieć,
c) istotne naruszenie Umowy przez Wykonawcę.
12. Niestawienie się Klienta w obiekcie w drugim dniu pobytu do godziny 07:00 oznacza jego zgodę
na anulowanie rezerwacji i wystąpienie postronnie Wykonawcy prawa do zatrzymania zadatku.
Anulowanie rezerwacji w takim przypadku nastąpi automatycznie, a Wykonawca ma prawo
zarezerwować pokój będący przedmiotem umowy na rzecz innego klienta.
13. W przypadku zakupu karty podarunkowej lub voucherów usługowych, Klient jest zobowiązany do
zapłaty całości kwoty poprzez:
a) dokonanie przelewu na rachunek bankowy,
b) płatność gotówką.
14. Karta podarunkowa / voucher usługowy nie podlega wymianie na gotówkę.
15. Klientowi nie przysługuje prawo otrzymania gotówki w przypadku zmiany przez Klienta wyboru
świadczenia (po wcześniejszym jego otrzymaniu i rozliczeniu), chyba że zmiana następuje z woli
lub winy Wykonawcy.
Hotel Astor zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu

Regulamin Pobytu ze Zwierzętami

1. Podstawowym warunkiem przyjazdu czworonoga do Hotelu Astor jest zgłoszenie tego faktu
w momencie rezerwacji terminu. Zgodę na pobyt zwierzęcia wydaje Dyrekcja obiektu lub
upoważniona przez nią osoba, kierując się bezpieczeństwem i komfortem pozostałych Gości.
2. W Hotelu Astor mogą przebywać tylko zwierzęta domowe (nieagresywne psy oraz koty). Pobyt ze
zwierzęciem możliwy jest pokojach Standard, Komfort i Classic.
3. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest posiadać aktualną książeczkę zdrowia zwierzęcia
z aktualnymi szczepieniami i poświadczeniem odrobaczenia.
4. Zwierzęta na terenie obiektu powinny być wyprowadzane na smyczy pod opieką i nadzorem
właściciela, bądź osoby upoważnionej, w sposób uniemożliwiający ich ucieczkę, niszczenie mienia
lub spowodowanie zagrożenia dla innych osób i zwierząt.
5. Zabrania się wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych, rekreacyjnych, oraz na teren
placu zabaw dla dzieci. Uwaga: nie dotyczy psów przewodników.
6. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie
oraz w otoczeniu hotelu. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem
i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez
pracownika recepcji Hotelu Astor.
7. Zaleca się by zwierzęta w pokoju przebywały w specjalistycznych klatkach lub transporterach,
dobranych odpowiednio do wielkości zwierzęcia. W innym wypadku wymagane jest posiadanie
przynajmniej posłania dla zwierzęcia.
8. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie hotelowych ręczników oraz pościeli dla potrzeb zwierząt,
przebywanie zwierzęcia na łóżku i sofach oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych w pokojach.
9. Wszystkie szkody w mieniu obiektu bądź mieniu innych Gości spowodowane przez zwierzę będą
wyceniane przez Dyrekcję Hotelu Astor, a ich kosztami będą obciążeni właściciele zwierzęcia.
10. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju dłużej, niż wynika to z jego
indywidualnych potrzeb fizjologicznych lub jeżeli swoim zachowaniem może zakłócać wypoczynek
innych Gości.
11. W przypadku, gdy pracownicy Hotelu Astor będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w
pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych Gości, niszczy mienie, bądź może spowodować sytuację
zagrożenia dla siebie lub innych Gości, Dyrekcja obiektu będzie starała się skontaktować
z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, Hotel Astor zastrzega
sobie możliwość wejścia personelu do pokoju Gościa, również z ewentualną pomocą odpowiednich
służb i usunięcia zwierzęcia z obiektu. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych czynności pokrywa
właściciel zwierzęcia.
12. Sprzątanie pokoju, w którym zakwaterowane jest zwierzę jest obligatoryjne i odbywa się wyłącznie
podczas obecności właściciela lub gdy zwierzę przebywa poza pokojem. Prosimy o kontakt
z Recepcją w celu ustalenia godzin sprzątania.
13. Koszt pobytu zwierzęcia określony jest w cenniku usług hotelowych.
14. Hotel zastrzega sobie prawo skrócenia pobytu Gości, którzy nie stosują się do powyższych zasad.
15. Za niepoinformowanie recepcji obiektu o posiadaniu zwierzęcia w pokoju, zostanie nałożona kara
w wysokości 150 zł / dobę.
16. Hotel Astor zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.

Regulamin Basenu

CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Strefa basenowa Hotelu Astor dla gości na pobytach jest czynna codziennie w godzinach 8:00 – 22:00 dla osób dorosłych oraz 9:00 – 21:00 dla dzieci. Goście z zewnątrz korzystają ze strefy codziennie w godzinach 9:00 – 21:00.
2. Właścicielem strefy basenowej Hotelu Astor jest Primavera Hotele Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Czesława Niemena 2/U1, 81-603 Gdynia, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000873446, NIP 9581712384, REGON 387690520, kapitał zakładowy: 100 000 PLN.
3. Przed wejściem na teren hali basenowej oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz instrukcjami użytkowania atrakcji basenowych i innych urządzeń oraz stosować się do nich w czasie pobytu na terenie obiektu.
4. Osoby przebywające na terenie obiektu, naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu, do zaleceń służb porządkowych, pracowników, a w szczególności ratowników mogą zostać usunięte z terenu obiektu. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane są do bezzwłocznego podporządkowania się nakazom ratowników.
5. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
– palenia papierosów oraz spożywania napojów alkoholowych,
– wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
– wnoszenia do hali basenowej żywności oraz innych towarów w opakowaniach szklanych,
– wprowadzania i przebywania zwierząt,
– wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
– wprowadzania wózków dziecięcych.
6. Wstęp do Strefy Saun dostępny jest dla osób powyżej 18 roku życia. Wyjątek stanowi sauna rodzinna, w której mogą przebywać również dzieci.

KORZYSTANIE ZE STREFY BASENOWEJ PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWANE

1. Organizator pobytu grupy ponosi odpowiedzialność za skutki zachowania jej uczestników.

2. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego „nie kąpiącego się” opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu.

3. Opiekun grupy przed wejściem na halę basenową zobowiązany jest zapoznać członków grupy z niniejszym regulaminem.

4. Opiekun grupy przed i po zajęciach zobowiązany jest przeprowadzić zbiórkę w celu sprawdzenia ilości osób.

5. Opiekun grupy po wejściu na basen zobowiązany jest skontaktować się z najbliższym ratownikiem celem zgłoszenia rozpoczęcia korzystania ze strefy basenowej.

6. Zajęcia muszą odbywać się pod opieką instruktorów pływania i ratowników.

7. Zajęcia grupowe odbywają się według ściśle określonego harmonogramu dostępnego w recepcji głównej.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ
1. W hali basenowej obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy, dla kobiet strój kąpielowy jedno- lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki kąpielowe. Po przekroczeniu szatni obowiązuje obuwie kąpielowe (klapki itp.).
2. Dzieci noszące pieluchy powinny mieć założone jednorazowe pieluchy przeznaczone do kąpieli.
3. Każdy użytkownik zobowiązany jest przed wejściem do hali basenowej do dokładnego umycia całego ciała.
4. Przy korzystaniu z atrakcji hali basenowej, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji i oznakowań (piktogramów) oraz stosować się do poleceń obsługi.
5. Na terenie hali basenowej zabrania się:
– biegania,
– wpychania i wrzucania do wody innych użytkowników, a także wszelkich innych zachowań zagrażających bezpieczeństwu,
– przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub podobnie działających środków,
– wszczynania fałszywych alarmów,
– wchodzenia na rzeźby, balustrady, stanowiska ratowników, murki okalające baseny, kwietniki, skały oraz inne urządzenia nie służące do tego celu,
– skakania do wody, z wyjątkiem zajęć zorganizowanych,
– nurkowania, z wyjątkiem zajęć zorganizowanych,
– używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,
– spożywania artykułów żywnościowych na terenie szatni przebieralni, hali basenowej, z wyłączeniem barku mokrego i strefy wokół niego,
– wrzucanie do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów nie służących zwyczajowo do zabawy w wodzie,
– zanieczyszczania wody basenowej,
– umieszczania w nieckach basenów leżaków i krzeseł.
6. Osoby znajdujące się w pogorszonym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczuciu, a także kobiety w ciąży, winny korzystać z urządzeń hali basenowej stosownie do ich aktualnego stanu zdrowia i ze szczególną ostrożnością, a za ewentualne negatywne skutki uchybienia tej powinności właściciel strefy basenowej nie ponosi odpowiedzialności.
7. Dzieci do 13 roku życia mogą przebywać na terenie hali basenowej oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
8. Wszelkie zagrożenia i ewentualne nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie najbliższemu ratownikowi.
9. Gość jest zobowiązany do zostawienia swoich rzeczy w wyznaczonych szafkach w szatniach i zamykanie tych szafek. Za rzeczy pozostawione na terenie hali basenowej właściciel strefy basenowej nie ponosi odpowiedzialności.
10. Szafki dla gości hotelowych znajdują się w przebieralni. Wartościowe rzeczy należy pozostawić w pokoju. Karty / klucze do pokoju należy zdeponować w recepcji.

Hotel z basenem nad morzem w Jastrzębiej Górze, wakacje i wczasy all inclusive nad Polskim morzem dla rodzin z dziećmi.
Astor hotel to także obiekt konferencyjny nad morzem wyposażony w nowoczesne sale konferencyjne dające wiele możliwości aranżacyjnych.

Rezerwując bezpośrednio wspierasz sadzenie drzew
10 rezerwacji bezpośrednich = 1 drzewo
REZERWUJ ONLINE
X
face